Ga naar de inhoud

Privacy Statement

Voorwaarden en Privacy
 
Privacy Statement
https://www.caviadraadkubus.nl | Tadeco

Algemeen
De online webwinkel www.caviadraadkubus.nl is onderdeel van V.O.F. Tadeco, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy statement.

Wij respecteren en geven veel om de privacy van alle gebruikers van de website www.caviadraadkubus.nl en zorgen ervoor dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer je onze site bezoekt, of contact opneemt via social media, telefoon, email of elk andere vorm van contact, worden verschillende gegevens verzameld om je een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Door het gebruikmaken van Caviadraadkubus.nl, ga je akkoord met het Privacy Statement en tevens met het verzamelen en gebruiken van je gegevens door Tadeco, zoals omschreven in dit Statement. Tadeco behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, onze bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Dit Privacy Statement is conform de Nederlandse wetgeving op dit gebied en de ingangsdatum voor de geldigheid van deze statement is 25/05/2018.

Heeft u vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy statement.
 
Gegevensverwerking
Tadeco verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt wanneer u een bestelling doet. De gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, emailadres etc). Ook gegevens die in verband staan met de door u gekozen wijzen van betalen ( rekeningnummer/betaalgegevens etc.) Overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld foto’s en video’s in correspondentie of via social media (Facebook, Instagram etc.).
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We gaan bij communicatie niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via infotadeco@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.Tadeco verwerkt uw persoonsgegevens voor het afhandelen van uw bestelling en alle overige handelingen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 
Antagonist (www.antagonist.nl) is onze webhosting- en emaildienst. Antagonist verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden of ongeoorloofd gebruik. Antagonist heeft maatregelen (technische, intern en organisatorisch) genomen om uw gegevens te beschermen.
 
Mollie/Plink (www.mollie.com / www.useplink.com) is ons platform voor uw (aan)betalingen in onze webwinkel. Mollie/Plink verwerkt uw persoonsgegevens en ook uw betaalgegevens (bankrekeningnummer- of creditcardnummer etc.). Mollie/Plink heeft maatregelen (technische, intern en organisatorisch) genomen om uw gegevens te beschermen. Mollie/Plink bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan. Mollie/Plink maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Mollie/Plink behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening
 
Laposta (www.laposta.nl) is ons platform voor het versturen van nieuwsbrieven via email. Laposta zal uw naam en emailadres niet voor eigen doeleinde gebruiken. Onder elke email nieuwsbrief die via onze website is verzonden kunt u de ‘unsubscribe’ link activeren om het versturen van de nieuwsbrief te stoppen. Uw persoonsgegevens worden door Laposta beveiligd opgeslagen. Laposta maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Laposta behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Automatische gegevens verwerking
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
 
Verwerking Beeldmateriaal
Wij gebruiken uw vrijwillige aangeboden beeldmateriaal (zoals foto’s, video’s, testresultaten, reportages etc. ) uitsluitend ten behoeve van onze webwinkel. Hiermee bedoelen wij dat de verwerking van uw vrijwillige aangeboden beeldmateriaal direct verband houdt met het delen (share) van uw beeldmateriaal voor marketing van onze website (facebook, instagram, website gallery). Niet vrijwillige aangeboden beeldmateriaal zijn ten alle tijden afkomstig van openbare bronnen die wij uitsluitend gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hiermee bedoelen wij dat de verwerking van de niet vrijwillige aangeboden beeldmateriaal direct verband houdt met het delen (share) voor marketing van onze website. Wij vermelden daarbij de afkomst van het beeldmateriaal middels voornaam, nickname of accountnaam. Uw volledige naam (voor- en achternaam) zullen wij niet vermelden. U heeft altijd het recht om het beeldmateriaal die wij gebruiken voor marketing van onze website, te laten verwijderen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy statement.
   
Verzenden en bezorging
Uw bestelling laten wij netjes bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel, PostNL, DHL en UPS. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam en adresgegevens als ook uw email adres met deze diensten delen. Zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de bezorging van uw bestelling. In het geval dat de diensten onderaannemers inschakelt, stellen zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
 
Facturatie
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van onze eigen interne dienst. Wij delen uw naam, adres en details met betrekking tot uw bestelling niet en waarborgen uw privacy. Indien er sprake is van wanbetaling en/of betaalachterstand. En na herhaalverzoeken uw betaalachterstand niet is voldaan. Delen wij uw naam, adres en details met betrekking tot uw bestelling aan de partijen die nodig zijn bij een incassoprocedure (incassoburo/deurwaarder/rechterbank).
 
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw bestelling hebben vervaardigd.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken
Tadeco gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
   
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tadeco en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar infotadeco@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tadeco wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tadeco neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via infotadeco@gmail.com
 
Wijzigingen in Privacy Statement           
Wij behouden te allen tijde het recht ons Privacy Statement te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.
 

Contactgegevens:
https://www.caviadraadkubus.nl – Tadeco
Email : infotadeco@gmail.com
 
Caviadraadkubus.nl is onderdeel van V.O.F. Tadeco | KVK 85889342 | BTW NL863778732B01 | info@caviadraadkubus.nl
Terug naar de inhoud